I/E nderuar vizitor/e,

  • Me qëllimin për t’ju ofruar një shërbim sa më të mirë dhe të shpejtë, faqja fushasporti.al permban formë aplikimi, ku disa nga fushat kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online duke vendosur disa nga të dhënat e tij personale.
  • Të dhënat do të përpunohen në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Veprimet do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të parimit dhe të drejtës së ruajtjes së jetës private.
  • Theksojmë se dhënia e të dhënave tuaja personale nuk është e detyrueshme. Është në dëshirën e cdo çdokujt për të dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar.
  • Faqja fushasporti.al dëshiron të vërë në vëmendje të çdo përdoruesi, që pasi informacioni ka mberritur në Web Serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe perpunimin e mëtejshëm të të dhënave, në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e te Dhënave Personale”.
  • Përdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat kundër manipulimit, humbjes dhe aksesin e personave të paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen herë pas here, duke sjellë në funksionim teknologji të tjera të reja.
  • Përdoruesi konfirmon vërtetësinë e informacionit të dhënë duke deklaruar se ka plotësuar në mënyre korrekte dhe të vërtetë të gjithë informacionin e kërkuar. Me plotësimin e fushave, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë për përdorim nga ana jonë sipas deklaratës së privatësisë.
  • Dëshirojmë të garantojmë të gjithë subjektet apo individët, se informacioni i dhënë prej jush do të përpunohet nga ana jone sipas qellimit të përcaktuar, pëlqimit të klientit dhe përcaktimeve të legjislacionit shqiptar. Këto të dhëna nuk i transmetohen palëve të treta të paautorizuara pa pëlqimin e klientit, sipas legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale.
  • Ne mund të përdorim teknologji të ndryshme për të mbledhur dhe ruajtur informacione kur përdorni shërbimet tona dhe kjo mund të përfshijë përdorimin e cookie-s dhe teknologjive të ngjashme.